søndag 13. mars 2011

tirsdag 8. mars 2011

Skal/skal ikke, eller vil/vil ikke?


Jeg hadde i går en liten diskusjon med klassen om bruk av blogg i undervisningen. Ikke overraskende var de ikke spesielt positive innstilt til dette, og et av argumentene var "jeg er i grunnen fornøyd med It's Learning, jeg".
Så der står jeg med min oppgave som går ut på praktisk bruk av blogg, men er ikke sikker på hva dette egentlig innebærer for min studieretning. Jeg vet at klassen bruker blogg i norsk-undervisning, men har en følelse av at dette er tung materie også for språklæreren. Hvordan er det med andre lærere? Hopper klassene inn i blogguniverset med jubel av typen "Yeeees, dette har vi ventet på!", eller er de som min gruppe mere avvisende eller avventende? Personlig har jeg noe mere tro på bruk av Wiki i en aller annen form.

fredag 21. januar 2011

Karakterfast?

Så er vi halvveis i skoleåret, og det er tid for vurdering/karaktersetting. I forbindelse med dette kan det dukke opp dilemmaer som man må finne løsninger på. Ofte er disse knyttet til hvordan man vurderer elever, og om man klarer å være rettferdig. I utgangspunktet tror jeg ikke noen lærere ønsker å stryke elever i noen fag. Man må da vurdere: "Hvis jeg gir denne eleven 2 i faget når 1 egentlig er fortjent,  betyr ikke det da at jeg må heve karakteren på alle de andre ett hakk". Hvilke konsekvenser vil dette få videre? Hva når de kommer ut i lære/jobb, og det viser seg at de har fått bedre karakter enn fortjent? Etter min mening må derfor en karakter være grunnlagt i reell vurdering av elevens kunnskaper, og så for det heller stå sin prøve om noen stryker. Uansett kan man da si at elevene har fått de karakterene de har gjort seg fortjent til. Selvfølgelig har man da i elevsamtaler begrunnet ovenfor elevene hvorfor de får de karakterene de får, og hva de må gjøre for eventuelt å forbedre dem.
Spørsmålet blir vel kanskje heller om elevene har forstått budskapet?

tirsdag 21. desember 2010

Lokalt arbeid med læreplaner

På skolen hvor jeg arbeider, la vi ned mye tid i lokal tilpasning av læreplanene i Kunnskapsløftet. Vi var også "høringsskole" for departementet. I Bransjelære (Overflateteknikk) er det digitale kompetansemålet formulert slik:
"Eleven skal kunne bruke digitale verktøy til å hente inn informasjon, kommunisere og kvalitetssikre eige arbeid"
Vurderingskriteriene er som følger:
Lav grad av kompetanse:  Eleven har grunnleggende kunnskap om bruk av digitale verktøy
Middels grad av kompetanse:  Eleven kan benytte digitale verktøy til å innhente relevant/nødvendig informasjon
Høy grad av kompetanse: Eleven kan benytte digitale verktøy til å innhente relevant/nødvendig informasjon, utføre beregninger samt lage enkle kvalitetssikringsskjemaer og beskrivelser

Vi har også et læreplanmål i PTF, formulert slik: Eleven skal kunne bruke digitale verktøy til oppmåling, informasjonsinnhenting, kommunikasjon og dokumentasjon
Vurderingskriteriene er som følger:
Lav grad av kompetanse: Eleven kan bruke digitale hjelpemidler til å hente informasjon, kommunisere og utforme skjemaer, men med betydelige feil og mangler
Middels grad av kompetanse: Eleven kan bruke digitale hjelpemidler til å hente informasjon, kommunisere og utforme skjemaer, med mindre feil og mangler
Høy grad av kompetanse:  Eleven kan bruke digitale hjelpemidler til å hente informasjon, kommunisere og utforme skjemaer, med ubetydelige feil og mangler

Et argument som ofte brukes av lærere og andre som ikke er tilhengere av bruk av PC i undervisningen, er "man kan ikke slå inn en spiker med en PC, vet du". Rent praktisk kan man jo kanskje det, ihvertfall med en laptop.
Men jeg tror man da har litt manglende forståelse for hvordan verden har forandret seg. Hvis våre kommende håndverkere en dag vil starte eget firma, eller ha en administrativ funksjon i et firma, må de ha digital kompetanse. Det dreier seg om bruk av kalkulasjonsprogrammer, tegneprogrammer, regnskapsprogrammer og så videre. Når de begynner i lære, må de kunne bruke PC til å føre opplæringsbøker og ukelister. Det store spørsmålet blir jo da hvordan en lærer uten særlig digital kompetanse kan lære opp elevene? Det virker på meg som om ikke alle lærere har tatt inn over seg at digital kompetanse er likestilt med det å kunne lese, skrive og regne i Kunnskapsløftet. Så lenge våre arbeidsgivere ikke stiller spesifikke krav til oss lærere om hva vi må kunne digitalt, tror jeg en del elever går ut fra skolene med mindre kunnskaper enn det de burde ha hatt. Hva kan man så gjøre med dette? Det er en annen debatt som jeg ikke skal komme inn på i dette innlegget.

onsdag 15. desember 2010

Digital kompetanse i læreplaner

Å kunne bruke digitale verktøy i programområde for overflateteknikk inneber å bruke slike verktøy i samband med planlegging, produksjon, dokumentasjon, kvalitetssikring og kommunikasjon. Det inneber òg bruk av digitale verktøy til måling, berekning, teikning og biletbehandling.

Kompetansemål Bransjelære:
Mål for opplæringa er at eleven skal kunne.....
  • lese og bruke relevante teikningar og beskrivingar
  • bruke digitale verktøy til å hente inn informasjon, kommunisere og kvalitetssikre eige arbeid
Hvordan kan dette gjennomføres på best mulig måte?

Planlegging: PC brukes til å lage beskrivelser og framdriftsplaner
Produksjon: Timelister og logger føres på PC
Dokumentasjon: Tekniske datablader, FDV- og Sikkerhetsdatablader lastes ned fra leverandør og evt brennes ut på CD for kunden. Evnt bilder og kommentarer kan også lastes opp til Blir.no som dokumentasjon for elevens vurdering.
Kvalitetssikring: Underlagsskjemaer og kontrollskjemaer føres på PC og arkiveres, sjekking av RF, temp etc
Kommunikasjon: Bruk av mail, IP-telefoni, chatteprogrammer, mobiltelefon; eventuelt opprette en nettside/blogg/Facebook for prosjektet
Måling: Bruk av digitale måleapparater
Beregninger: Bruk av digitale apparater til å bearbeide data fra målinger
Tegning: Bruk av digitale tegneprogrammer, f.eks. Archicad for å forstå tegningsunderlag
Bildebehandling: Bruke digitalt kamera/mobiltelefon til å dokumentere et prosjekt. Kan også bruke digitale fargesettingsprogrammer

De målene som har vist seg mest utfordrende å jobbe mot, er planlegging, dokumentasjon og kvalitetssikring. Dette kan være relatert til at en del elever har lite kompetanse på å utarbeide nødvendige skjemaer. Kanskje burde gruppen samarbeide om å lage en enhetlig mal alle kan bruke? Uansett mener jeg det bør kreves at alt av oppgaver, rapporter etc skal leveres digitalt.
Å benytte mobiltelefoner til dokumentasjon/bilder/film bør være greit. Alle elevene har mobil med seg, og de vet hvordan de bruker den.
Digitale måleapparater forutsetter at skolen har økonomi til å kjøpe dette, og det er ikke alltid tilfelle. De er uansett mye mere effektive enn å løpe rundt med en tommestokk.
Digitale tegneprogrammer kan være kompliserte og tidkrevende å lære. Det vil derfor sannsyligvis bare være en enkel, grunnleggende innføring eleven får på skolen. Man må jo strengt tatt ikke ha digitale tegninger for å lære seg tegningsforståelse.

mandag 13. desember 2010

Facebook, Spotify, MSN og liten konsentrasjon i timene

Som sikkert en del andre lærere har opplevd, har noen elever vanskeligheter med å unngå bruk av ymse sosiale nettsteder i timene. På vår skole har vi en ganske streng regulering av dette, men reglene ignoreres. Det gjør ikke saken bedre at en stortingspolitiker uttaler at "dette må elevene avgjøre selv". Skal vi som lærere bare akseptere dette og bruke energien på de som vil lære noe, eller skal vi fortsette med å gi anmerkninger etc? En ting er elever som kan multitaske i timene og kan gjøre "både/og", men dessverre ser dette ut til å gjelde et mindretall. Hva gjør vi?